Spoření vs. investování

Je dobré rozlišovat mezi spořením a investováním. Spoření představuje uchovávání peněz a jejich zhodnocování o úroky. Naproti tomu investováním rozumíme přeměnu peněz na jiná aktiva, tzv. investiční instrumenty. Zatímco vklady na účtech u bank jsou v České republice ze zákona pojištěné, neexistuje u investic záruka proinvestované částky. Žádné investice nejsou ze zákona pojištěné. Investování přináší celou řadu rizik, investice se mohou zhodnocovat, ale i propadat.

Naopak některé druhy spoření jsou dokonce státem podporované, jako je stavební spoření nebo doplňkové penzijní spoření. To znamená, že spořitel získá k vlastním prostředkům ještě státní podporu dle výše vkladu. O tom, že většina obyvatelstva ČR je spíše konzervatiní, svědčí struktura úspor. Zdaleka největší podíl zaujímají netermínované vklady, tedy vklady na běžných a spořících účtech. Z 2,8 bilionu Kč úspor tvoří netermínované vklady 1,2 bilionu, což představuje necelých 43 % všech úspor. Vývoj celkové struktury úspor našich domácností v posledních pěti letech ukazuje následující graf.

Struktura úspor domácností v České republice v letech 2009 až 2014

Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2014_Zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2014_v-02.pdf

Netermínované vklady zaznamenaly rovněž největší přísun peněz. Na druhém místě co do velikosti se umísťuje stavební spoření, ačkoliv jeho procentuální podíl v průběhu let klesá. Největší odliv úspor si potom připsaly termínované vklady, jejichž podíl klesl o 6,5 %. V životním pojištění a investičních a penzijních fondech jsou proinvestovány zhruba tři desetiny úspor a tento podíl je v posledních pěti letech víceméně konstantní. Zbylých 70 % tvoří vklady u bank a stavebních spořitelen, přičemž postupně klesá podíl termínovaných vkladů na úkor netermínovaných.

Komentáře k článku

KomentářVlož komentář